Политика за поверителност и защита на личните данни

Публикуването на настоящата политика е с цел да информираме потребителите на ТА Травеландия  ЕООД  за това как и защо обработваме личните им данни.   Освен предоставянето на качествени туристически услуги, Травеландия ЕООД  има за свой не по-малък приоритет и опазване поверителността на личните данни на клиентите си.

 Лични данни са всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

I. Какви лични данни събираме:

 1. Основни данни

 Три имена;

 Адрес;

 Телефон за връзка;

 Възраст

 1. Данни, които се предоставят при сключването на договор

 Имена на потребителя;

 Единен граждански номер (за български граждани);

 Личен номер (за чуждестранни лица);

 Адрес;

 Данни от документ за самоличност.

 1.  Данни за договорите

 Номер на договора и дата на сключване;

 Начална дата на тръгване и продължителност;

 Име на екскурзията;

 Категория хотел/и по екскурзията;

 Вид транспорт;

 База на изхранване;

 Заплатени допълнителни услуги и тяхната обща стойност;

 Заплатени медицински застраховки;

 Подробна програма на екскурзията;

 Обща сума на туристическия пакет;

 Анулационни условия;

 Права и задължения на страните;

 1. Данни за задълженията

 Информация за издадени фактури  – номер, дата, дължима сума, падеж и др.

 1. Данни за плащанията

 Дата на плащането;

 Размер на плащането;

 Място на плащането;

 Начин на плащането (в брой, с банков превод, с кредитна/дебитна карта или др.);

 Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация

 1.  Данни за комуникация с потребителите

 Данни за потребителя;

 Информация за контакт с потребителя (телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес или др.);

 Вид на комуникацията – писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма, електронна поща, телефонно обаждане или кратко текстово съобщение (sms);

 Дата на изпращане или получаване на комуникацията;

 Информация, която съответната комуникация съдържа.

 1. Автоматично генерирани данни при посещение на интернет страница на Травеландия ЕООД

 IP адрес;

 час и дата на посещение на интернет страницата;

 устройството, което се използва, вкл. операционната му система;

 приложение, което се използва за достъпване на страницата;

 настройки на езика.

 

II. Принципи на обработка на личните данни

 Травеландия ЕООД  обработва лични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законни цели. Личните данни се обработват, за да  предоставяме максимално добри продукти, които да са съобразени с потребностите на потребителите.

Травеландия ЕООД съобщава на потребителите какви лични данни обработва, защо се налага обработката им и как ги обработва.

Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигане на гореспоменатите цели, освен ако Травеландия ЕООД е длъжна да ги съхранява в съответствие с приложимото законодателство.

Травеландия ЕООД  зачита правата на потребителите по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на изтриване на лични данни и др.

Травеландия ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да осигури сигурността на обработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

III. Начин на събиране на лични данни на потребителите

1. Травеландия ЕООД събира лични данни директно от потребителите в следните случаи:

 В преддоговорни отношения с тях , когато потребител изрази желание да сключи договор с Травеландия ЕООД за туристическа или друга услуга;

 При сключването на договор за туристическа услуга с Травеландия ЕООД;

 При сключването на други договори с Травеландия ЕООД;

 При закупуване на ваучери-подарък със изрично съгласие от  закупуващия;

 При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между Травландия ЕООД  и  потребителите;

 1. Травеландия ЕООД събира лични данни за потребителите от трети лица в следните случаи:

 При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване)чрез туристическа агенция, сключила договор с Травеландия ЕООД (договор за туристическа агентска дейност);

 При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туроператор, сключил договор с Травеландия ЕООД;

 1. Данни, които се генерират и събират автоматично

При посещение на интернет сайта на Травеландия ЕООД автоматично се събира определена информация, която включва IP  адрес, час и дата на използване на интернет страницата, устройството, което се използва както и информация за операционната му система, използвано приложение за достъпване на страницата и настройките за език на операционната система.

IV. Какви лични данни на потребителите обработва Травеландия ЕООД

 Травеландия ЕООД предоставя основно туристически  и застрахователни услуги, в този аспект

обработва едни и същи видове лични данни за всичките си потребители. Травеландия ЕООД обработва следните категории лични данни на своите потребители:

 основни данни;

 данни, които се предоставят при сключването на договор;

 данни за договорите;

 данни за задълженията;

 данни за плащанията;

 данни за комуникация с потребителите.

 

V. Как се обработват личните данни на потребителите

 1. Обработка на данни , необходима за изготвянето на предложения и за сключването на договори

За да бъде сключен договор с Травеландия ЕООД и съответно да бъде предоставена  туристическа услуга, е необходимо потребителят да предостави свои лични  данни. Предоставянето на тези данни позволява да бъде идентифициран съответният потребител като страна по договора и като титуляр на правата и задълженията по него. Име, адрес и данни от личния документ на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за организирано пътуване, съобразно изискванията на Закона за туризма.

 1. Обработка на данни, необходи ма за изпълнението на сключени договори Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите, за да може да изпълни сключените с тях договори. В противен случай не може да спази договорните си ангажименти към потребителите.

2.1. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите, за да гарантира, че предоставяните услуги съответстват на договорните условия. Благодарение на тази обработка Травеландия ЕООД идентифицира потребител като титуляр по договора, за да следи за спазването на параметрите на договорената услуга.

2.2. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите, за да може да им предостави договорените услуги. За да предостави туристически услуги Травеландия ЕООД обработва основни данни на потребителите и данни от документ за самоличност.

2.3. Травеландия ЕООД обработва  лични  данни за целите на разплащанията във връзка с предоставяне на туристически услуги . Когато потребител извърши плащане по договор с Травеландия ЕООД, обработваме неговите/нейните основни данни, данни за договорите, данни за задълженията и данни за плащанията.

2.4. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите за цели на разплащания с партньори. За да е възможно потребителите на Травеландия да сключват договори, да заплащат за услуги, да подават заявки и да бъдат обслужвани в офисите на партньори ни (туристически агенции и туроператори, подписали договор с Травеландия ЕООД), Травеландия ЕООД сключва споразумения с тях. По силата на тези споразумения Травеландия ЕООД дължи суми, за определянето, на които е необходимо да бъдат обработени данни за потребителите.

2.5. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите, за да изпълняваме техни заявки.

При изпълнение на заявки от потребител, Травеландия ЕООД обработва неговите/нейните основни данни, данни за договора/ите както и данни за задължения и/или плащания (ако е приложимо).

2.6.  Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите за целите на обслужването на клиенти с цел да предостави качествено и бързо обслужване, в това число, но не само, при обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби. Видът и обемът на  личните данни, които се обработват в тези случаи, зависят от естеството и съдържанието на предложението, заявлението, молбата, запитването или жалбата.

2.7. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребители, когато е необходимо, за да упражнява правата си по сключен и с тях договор .

2.8. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребители, когато е необходимо за събиране на неплатени суми по сключени договори.

 1. Обработка на данни при изпълнение на нормативни задължения

В определени случаи приложимото законодателство изисква от Травеландия ЕООД да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и за определен срок.

3.1. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи.

3.2. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да оказва съдействие на компетентни държавно и/или общински органи във връзка с извършване на проверки от тях.

3.3. Травеландия ЕООД обработва лични данни, за да изпълнява задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Приложимото законодателство на Република България изисква от Травеландия ЕООД да съставя и съхранява за даден срок определена счетоводна и търговска информация, както и всякакви други сведения и документи, които имат отношение към данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребители, се съхраняват от Травеландия ЕООД за срокове, предвидени в съответните закони.

 1. Обработка на данни, необходими за защита на законни интереси на Травеландия ЕООД

4.1. Травеландия ЕООД обработва лични данни при извършването на анализи с цел подобряване на обслужването на потребителите и туристическите услуги, които предлага, както и при разработване на нови услуги. В тези случаи Травеландия ЕООД обработва лични данни в обобщен вид, за да оцени качеството на обслужване и/или на предлаганата услуга и да планира бъдещите си активности. Травеландия ЕООД обработва данни на потребители и с цел оценка на представянето на служители в неговите офиси.

4.2. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от услугите на Травеландия ЕООД. С цел подобряване на обслужването на потребителите и на услугите, понякога се обръщаме към потребителите с въпроси, касаещи удовлетвореността им от туристическа услуга, която са използвали. При обработването на резулта тите от такова проучване Травеландия ЕООД обработва основни данни, данни за договорите, данни за комуникация с потребителите.

4.3. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите с цел предоставяне на информация за отпътуване. Травеландия ЕООД разпраща до потребителите си съoбщения (чрез електронна поща и/или кратко текстово съобщение –sms), съдържащи информация за отпътуването на организирана екскурзия, по която се е записал потребителят.

4.4. Травеландия ЕООД обработва лични данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг, за да им съобщава (не повече от два пъти на месец) за подходящи свои предложения и услуги чрез съобщения по електронна поща.

Съобщения получават само потребители, дали изрично съгласие за това. Потребителите могат да се откажат по всяко време от получаването на съобщенията, като е предоставена връзка, чрез която да манифестират нежеланието си да получават рекламни съобщения на електронната си поща от Травеландия ЕООД.

4.5.  Травеландия ЕООД обработва лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

 

VI. Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

 1. Обработващи лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Травеландия ЕООД възоснова на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им

е възложена от Травеландия ЕООД. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Травеландия ЕООД.

 1. Партньори на Травеландия ЕООД – за да може да предостави определени услуги на своите потребители, Травеландия ЕООД сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите. Такива партньори могат да бъдат авио превозвачи, застрахователни компании, други туроператори и туристически агенции и др.
 2. Банки и платежни институции – във връзка с обслужването на плащания на потребителите на Травеландия ЕООД, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Травеландия ЕООД и съответната банка или платежна институция.
 3. Пощенски оператори- във връзка с изпращане на пратки, които съдържат договори или други документи и материали, предназначени за потребителя
 4. Дружества, предоставящи на Травеландия ЕООД услуги по изграждане и поддръжка на информационни системи, вътрешни мрежи, софтуер и хардуер, които се използват за обработка на лични данни и необходими за отчитане, разплащане, комуникация с клиенти и др.
 5. Консултантски дружества
 6. Компетентни органи– съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи при поискване или в рамките на извършвани от тях проверки.

 

VII. Обработка на лични данни извън територията на България

Травеландия ЕООД се стреми да не изпраща лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В определени случаи, обаче е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга хотелско настаняване извън ЕС/ЕИО), при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Травеландия ЕООД изпраща лични данни извън ЕС/ЕИО само ако това е необходимо, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител.

 

VIII. Период на съхранение на личните данни на потребителите

Травеландия ЕООД съхранява личните данни на потребителите толкова, колко е необходимо за постигане на целите, предмет на тази политика. Травеландия ЕООД не изтрива лични данни преди изтичане на една година от прекратяване на договора и ли до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца), ,задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават.

 

IX. Защита на личните данни на потребителите

В Травеландия ЕООД винаги сме държали на сигурността на личните данни на нашите потребители. Гаранциите за такава сигурност изграждат доверие между нас и нашите потребители и за това винаги са били от стратегическо значение за нас. В този смисъл в Травеландия ЕООД  предприемаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в действащото законодателство и описани в най-добрите практики на европейско ниво.

X. Права на физически лица във връзка с обработването на лични данни

 Право на достъп – физически лица имат право да получат от Травеландия ЕООД информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако се обработват лицето има право да получи информация за съдържанието на личните данни, целта на обработка и категориите получатели на данните.

 1. Право на корекция–в случай, че обработваните от Травеландия ЕООД лични данни на лицето са неточни или неактуални, то има право да изиска от Травеландия ЕООД да ги коригира.
 2. Право на изтриване–физическите лица имат право да поискат от Травеландия ЕООД да изтрие личните им данни в следните случаи:

 личните данни вече не са необходими за целите, за които са събирани и обработвани;

 лицето е оттеглило съгласието си данните му да бъдат обработвани и няма други правни основания за продължаване на обработването;

 лицето е възразило срещу обработването на лични данни, основано върху законен инетерес на Травеландия ЕООД и няма други законни основания за продължаване на обработването;

 личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;

 личните данни трябва да бъдат изтрити от Травеландия ЕООД с оглед на спазването на действащото законодателство.

 1. Право на ограничаване на обработването–физическите лица имат право да поискат от Травеландия ЕООД да ограничи обработването на личните им данни в следните случаи:

 лицето оспорва точността на данните, за периода, в който Травеландия ЕООД трябва да провери за точността на личните данни;

 данните са обработвани без правно основание, но лицето не желае да бъдат изтрити, а желае да се ограничи обработването им;

 Травеландия ЕООД повече няма нужда от личните данни на лицето, но той ги изисква с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции;

 при подаване на възражение срещу обработване на лични данни, но се очаква проверка на законността на целите за обработка на Травеландия ЕООД.

 1. Право на преносимост–физическите лица имат право да поискат от Травеландия ЕООД да предостави личните им данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат ако Травеландия ЕООД обработва данните въз основа на договор или базирано на съгласие с общите условия. Физическите лица имат право да поискат от Травеландия ЕООД да прехвърли личните им данни директно към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
 2. Право на възражение – физическите лица имат право на възражение срещу обработване на техни лични данни, когато Травеландия ЕООД ги обработва въз основа на свои законни интереси. В случаите на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг, възражението е безусловно и обработката се преустановява. Във всички останали случаи Травеландия ЕООД извършва вътрешна проверка въз основа на възражението на лицето и

 го уведомява за преустановяване на обработката на личните му данни или

 мотивирано отказва да преустанови обработката на личните му данни при наличие на законно основание за това

 1. Право на жалба –физическите лица имат право да подават жалби и сигнали до съответните национални и европейски компетентни органи, в случай че според тях Травеландия ЕООД нарушава законодателството за защита на личните данни. Подробни инструкции за подаване на жалби можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни.
 2. Уточнения относно правата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни:

 Травеландия ЕООД предприема действия по искане на лице да упражни право от настоящия раздел само, ако е в състояние да идентифицира съответното лице;

 Травеландия ЕООД може да поиска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическо лице, в случай че има основателни притеснения относно самоличността му;

 Травеландия ЕООД уведомява физическо лице за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане за упражняване на право от настоящия раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Травеландия ЕООД информира съответното лице за всяко удължаване в срок до един месец от получаване на искането, като се аргументира за забавянето;

 при отказ да бъде изпълнено искане по този раздел, Травеландия ЕООД уведомява съответното физическо лице в срок до един месец за причините да не предприеме действия, както и за възможността да подаде жалба до компетентните органи;

 действия, предпиети от Травеландия ЕООД  във връзка с подадени искания за упражняване на правата, описани в този раздел, се извършват безплатно за физическите лица освен ако исканията са явно неоснователни или прекомерни. Ако дадено искане е неоснователно или прекомерно (например поради голяма повторяемост), Травеландия ЕООД има правото да: oоткаже да изпълни искането или ако исканията са явно неоснователни или прекомерни. Травеландия ЕООД има правото да oткаже да изпълни искането или да наложи разумна такса за изпълняването му, базирана на административните разходи, което искането би породило;

 

XI. Информация за връзка с Травеландия ЕООД

Травеландия ЕООД, ЕИК 204404483, със седалище и адрес на управление гр. София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 65, ап.13.

За въпроси, касаещи обработката на лични данни може да се обръщате към нас на:  info@travelandia.bgtravelandia.bg@gmail.com, и на телефони: 0876 444009, 0888 770018, 0887 444417.

 

XII. Актуалност и обновяване на политиката

Политиката за личните данни на Травеландия ЕООД е публикувана на 25.05.2018 г. и е актуална към тази дата. С цел да прилагаме най-съвременните мерки за защита на личните данни и да спазваме действащото законодателство, тази политика ще бъде редовно актуализирана. Травеландия ЕООД ще информира за измененията и допълненията като публикува актуализираната й версия на интернет страницата си – www.travelandia.bg.